Parkeersensoreninbouwen.nl bouwt parkeersensoren in bij vrijwel alle nieuwe en gebruikte auto's, op kleur gespoten, in Putten (A28), voor vaak de helft van de gangbare prijs; vanaf € 189.

home
KEUZEHULP

informatie

afspraak
foto's
garantie
werkwijze
FAQ
nieuws
contact
recensies
links
obd
uitdeuken
dode hoek

webshop

Parkeersensoreninbouwen.nl: Garantiebepalingen en Voorwaarden

1. Voorwaarden:
1a. Parkeersensoreninbouwen.nl werkt met een contract / overeenkomst. Beide partijen tekenen dit voor akkoord. Betaling kan bij oplevering contant of electronisch worden voldaan, of kan vooraf overgemaakt worden (zie het rekeningnummer op de contactpagina). Bij het invullen en toesturen van het Afspraak-formulier of het Bestel-formulier van de webshop heeft u aangevinkt akkoord te gaan met onze Alg.Vwd., zoals deze hier te lezen zijn.
1b. Parkeersensoreninbouwen.nl noemt in een uitgebreide bevestigingsmail de datum en tijd waarop de werkzaamheden ingepland staan. U kunt eventueel vooraf een voorkeur aangeven op het afspraakformulier. U hoeft de in de uitgebreide bevestigingsmail genoemde datum en tijd niet te bevestigen. Wanneer onze uitgebreide mail naar u gestuurd is, en deze niet 'bounced' (naar ons terugkomt met een foutmelding), gaan wij er van uit dat u onze mail ontvangen heeft en akkoord bent met de genoemde datum en tijd; zo niet, dan kunt u z.s.m. reageren.
1c. PI-nl bouwt bijna fulltime parkeersensoren in. We werken daarom met strakke tijdschema's, gepland in dagdelen. Een afspraak uitstellen is mogelijk, maar indien dit korter dan 24 uur of 1 werkdag voor de geplande afspraak wordt doorgegeven, zal maximaal twee uur arbeidsloon (€ 60-120) in rekening worden gebracht, wegens gederfde inkomsten op het tijdstip van de geplande afspraak. Een afspraak annuleren is ook mogelijk, maar indien dit korter dan 24 uur of 1 werkdag voor de geplande afspraak wordt doorgegeven, zal enerzijds maximaal twee uur arbeidsloon (€ 60-120) in rekening worden gebracht, wegens gederfde inkomsten op het tijdstip van de geplande afspraak, en anderszijds zullen ook gemaakte kosten (bijvoorbeeld spuitlak, spuitwerk, voorbereide sets) in rekening worden gebracht. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder PI-nl daarvan 24 uur of meer van tevoren op de hoogte te stellen, gelden dezelfde voorwaarden als bij annuleren of uitstellen. Bij (een half uur tot een uur) te laat verschijnen kan het zijn dat de opdracht niet meer gestart kan worden, omdat de opdracht dan niet binnen het geplande dagdeel afgerond kan worden; hierbij gelden dezelfde regels als bij 'niet verschijnen'. Bij niet verschijnen kunt u niet als excuus aanvoeren dat u bijvoorbeeld de 'uitgebreide mail' van PI-nl niet heeft ontvangen, omdat u na het invullen en verzenden van het Afspraakformulier de verdere gang van zaken na uw aanvraag in beeld heeft zien staan, met o.a. de tekst "Hoort u binnen 3 werkdagen niets, controleer dan uw SPAM-MAILBOX, of neem CONTACT met ons op!" Zie ook de uitleg bij FAQ hierover. Dus: het is uw eigen verantwoordelijkheid om in de gaten te houden dat u de uitgebreide mail ontvangt binnen 3 werkdagen, en bij niet verschijnen, te kort vooraf uitstellen, of te kort vooraf annuleren worden -net als bij bijv. de tandarts- kosten voor gederfde inkomsten in rekening gebracht.
1d. Wij zijn gevestigd in midden-Nederland, aan de buitenrand van Putten, op korte afstand van de A28. Wij bouwen in een professionele werkgarage in, en in principe niet op locatie.
1e. Inbouwen kan plaatsvinden op locatie, bijv. op uw huis- of werkadres, niet 'op straat', mits u een plek heeft waar veilig en droog gewerkt kan worden en waar een 230V stroomvoorziening (stopcontact) aanwezig is binnen 15 meter.
1f. Tijdens het inbouwen kunt u blijven wachten tot uw auto klaar is, hetgeen doorgaans zo'n twee tot drie uur duurt, of u kunt uw auto achterlaten en later ophalen.
1g. In theorie kunnen onze parkeersensoren in elke auto ingebouwd worden. Omdat wij maatwerk leveren, is het bij PI-nl nog nooit voorgekomen dat er niet ingebouwd kon worden. Mocht het om welke reden dan ook toch bij uw auto niet lukken en u bent naar PI-nl gereden, dan kunt u via een weblink vragen of uit coulance een deel van uw reiskosten (heenreis x € 0,20 p.km., maximaal € 15 totaal) vergoed kunnen worden.
1h. Wanneer er bij een door PI-nl ingebouwde set onverhoopts achteraf storing ontstaat, dan dient u met de auto op afspraak naar Putten te komen, waar het probleem onder de onder punt 2a genoemde bepalingen zal worden opgelost, bijv. door bepaalde onderdelen te vervangen of opnieuw aan te leggen. U ontvangt naderhand een reiskostenvergoeding; gebaseerd op de heenreis x € 0,20 p.km. wordt er als geste van coulance maximaal € 15 vergoed en bij maximaal twee afzonderlijke keren voor hetzelfde contract. Reparatie op locatie kan ook, maar dan worden de kosten (reisduur en afstand, zie punt 1e) aan u gefactureerd.
1i. Indien tijdens het inbouwen op uw verzoek of door noodzaak extra materialen moeten worden gebruikt (bijv. een relais en toebehoren bij auto's met een 'pulserend' canbus-systeem, extra kabels voor verlenging, een switch e.d.), dan worden deze bij het geoffreerde en in het contract genoteerde totaalbedrag terplekke opgeteld als meerwerk/meerprijs.
1j. Sensoren en camera's kunnen vooraf op kleur worden gespoten (op kleurcode, of in antraciet). Bij bijzondere lakken, zoals bijvoorbeeld parelmoer, kan de prijs hoger zijn dan standaard, omdat hiervoor twee spuitlakken (een speciale primer, en de speciale parelmoer) plus blanke lak worden gebruikt. Zelfs als in de bevestigingsmail de standaardprijs wordt genoemd, kan deze later alsnog aangepast worden, als blijkt dat u een combinatie van lakken nodig heeft.
1k. De overeenkomst, en daarmee het bedrag dat u betaalt, omvat doorgaans: een set zoals die op de website is omschreven, het inbouwen van de set, het wegwerken van de electronica en bedrading, het plaatsen van de display op de door u gewenste of best mogelijk plaats, het arbeidsloon, eventueel de reiskosten, klein materiaal. Eventuele aangeschafte en/of gebruikte spuitlak is en blijft eigendom van PI-nl, zowel na inbouw, na verkoop, als na annulering en dient altijd vergoed te worden. Ander voor inbouw aangeschaft of aanwezig materiaal kan eventueel in overleg tegen vergoeding overgenomen en/of toegezonden worden.
1l. Na het inbouwen van een parkeer- of camera-set, DHDS-set, of na uitdeuken, of welke zichtbare handeling aan uw voertuig dan ook, wordt een foto gemaakt van het resultaat en wordt uw voertuig (met onleesbaar kenteken) op onze website geplaatst, zodat bezoekers en potentiele klanten dit informatief kunnen bekijken.
1m. Wanneer er acties, aanbiedingen, kortingen e.d. van Parkeersensoreninbouwen.nl gelden en vermeld worden op deze website, op social media, in reclames of andere uitingen, of in uw (bevestigings)e-mail, dan kunt u gebruik maken van maximaal één aanbieding per contract, te weten degene met de hoogste waarde of degene die u kiest.

Voor meer informatie: zie de 'Informatie / Veelgestelde Vragen'.

2. Garantiebepalingen:
2a. PI-nl maakt een onderscheid tussen fabrieksfouten enerzijds en schade of slijtage anderszijds. Bij door PI-nl ingebouwde sets is sprake van onderdelen die zich volledig in de auto bevinden (zoals control-unit, bedrading, display, pieper, relais-set, omvormer, timer-switch e.d.) en onderdelen die 'van buitenaf of van onderaf bereikbaar zijn' (zoals sensoren, sensor-bekabeling, camera, camera-bekabeling e.d.). Voor alle door PI-nl ingebouwde onderdelen die zich 'in' de auto bevinden geldt een GARANTIE van vier jaar, mits sprake is van een fabrieksfout en dus aantoonbaar niet defect geraakt door toedoen van de contractant of een derde partij. Op alle door PI-ingebouwde onderdelen die zich 'buiten' de auto bevinden geldt een garantie van vier jaar, mits sprake is van een fabrieksfout en dus aantoonbaar niet defect geraakt door toedoen van de contractant of een derde partij, omdat deze o.a. aan slijtage of invloeden van buitenaf onderhevig kunnen zijn en niet levenslang gegarandeerd kunnen worden. Op de inbouw en aanleg van de apparatuur door PI-nl (sinds 1-1-2022) geldt een LEVENSLANGE GARANTIE. Indien bij een defect uw zaak onder de garantie valt, kunt u ook aanspraak maken op de reiskostenvergoeding, zoals deze hier omschreven is; anders niet.
Bij zelf ingebouwde sets of onderdelen daarvan zal per geval bekeken en door de klant aangetoond moeten worden dat het om een fabrieksfout gaat. De klant moet dus aantonen dat het defect niet is ontstaan door zijn of andermans montage, of door toedoen van de auto zelf, of door verwijtbaar of ondeskundig gebruik ervan, maar dat het defect vanzelf is ontstaan. Het melden van "hij ging ineens kapot", bij een los verkochte en zelf ingebouwde set, is dus niet voldoende om aanspraak op garantie te kunnen maken, dan spreken we van 'pech'.Bij defecten die in het systeem zelf zijn ontstaan en aantoonbaar niet door u of door derden zijn veroorzaakt, worden deze gratis verholpen en defecte onderdelen worden gratis vervangen c.q. aangeleverd.
Wanneer u om welke reden dan ook een door PI-nl ingebouwde set door PI-nl, of naar uw keuze met PI-nl's toestemming voor eigen rekening door een andere partij wilt laten verwijderen, ontvangt u alleen het verkoopbedrag van de set (exclusief kosten arbeid, overige gebruikte materialen, spuitlak en -werk) terug; doorboorde bumpers of andere structurele wijzigingen aan de auto worden niet hersteld op kosten van PI-nl. Bij montage in de voorbumper, met gebruikmaking van de standaard aan-/uit-button, wordt geen garantie op de control-unit gegeven, maar met gebruikmaking van de timer-switch wel. Op losse camerasets en haaienvin-antennes geldt de fabrieksgarantie op systeemfouten, welke doorgaans 1 of 2 jaar is.
Displays van de parkeersets kunnen volgens de fabrikant maximaal zo´n 80° Celsius aan het materiaal verdragen. Boven die temperatuur, bijvoorbeeld wanneer een display achter de voorruit lang in een zeer felle zon in een geparkeerde auto ligt, kan een display kapot gaan en geheel of gedeeltelijk uitvallen. Als dit gebeurt valt dit niet onder fabrieksgarantie, omdat het niet een gebrek van het apparaat is. U dient in dergelijke omstandigheden de display bij voorkeur tijdelijk af te schermen.
2b. PI-nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (directe, indirecte of gevolg)schade, veroorzaakt door het (door uitval, schade, of omstandigheden) niet of niet goed functioneren van het door PI-nl of door u gemonteerde parkeersysteem of materialen.
2c. In theorie is er bij het achteraf inbouwen van parkeersensoren geen 'gevaar'. Er zal normaliter bij correcte montage niet iets structureels of essentieels kapot gaan aan uw auto, waardoor verder rijden met uw auto onmogelijk wordt, omdat de set de auto normaliter niet beinvloedt en vice versa. Mocht dit hoe dan ook toch (door u of eventueel op uw kosten door een objectieve derde partij aangetoond) zijn gebeurd, dan zullen wij het in z.s.m. in overleg en naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk op onze kosten (laten) oplossen, mits de schade dus aantoonbaar aan PI-nl of haar inbouw of haar materialen te wijten is.
2d. Er is een verwaarloosbaar kleine kans op beschadigingen door het inbouwen. Wanneer toch schades door de werkzaamheden zouden ontstaan, die in het oog springen en die niet door ons kunnen worden hersteld, dan kunnen wij maatregelen nemen om dit z.s.m. zelf of door een derde partij te laten herstellen. Wij zullen dan zorgdragen dat deze op korte termijn hersteld worden, op onze kosten, en volgens PI-nl's plan. Andere schades, of onvoorziene situaties, of technische moeilijkheden die een andere dan de standaard aanpak vereisen, worden naar het beste inzicht van PI-nl opgelost. Bent u het daar niet mee eens en geeft u dit terplekke aan, dan bent u gerechtigd om achteraf op eigen kosten een onafhankelijke instantie in te schakelen die over de situatie kan oordelen.
2e. Indien er door iemand anders dan PI-nl en/of zonder weten en toestemming van PI.nl 'bemoeienissen' zijn gedaan aan een door PI-nl ingebouwd systeem, vervalt het recht op garantie.
2f. Op sets en materialen die via losse verkoop door klanten bij of via PI-nl zijn aangeschaft wordt geen garantie gegeven, omdat bij toezending, in geval van schade mogelijk niet aangetoond kan worden door wie of wanneer deze ontstaan is. Er is in geval van door de koper vermeende schade of tekortkoming daarom 'omgekeerde bewijslast' (zie punt 2a). Een door de koper ontvangen pakket kan daarom alleen geretourneerd worden, wanneer door de koper is aangetoond dat er een defect in de bestelde artikelen zat op moment van openen van het pakket. Geopende pakketten waarbij geen mankementen of gebreken worden vastgesteld door de koper (en door PI-nl), kunnen niet worden geretourneerd, evenmin pakketten of materialen die verkeerd of te veel besteld zijn; 'niet goed, geld terug' hanteren wel, maar 'niet leuk, geld terug' hanteren wij niet.
2g. Wanneer er bij een door PI-nl ingebouwde set of materialen onverhoopts achteraf storing ontstaat, dan dient u met de auto op afspraak naar Putten te komen, waar het probleem zal worden opgelost, bijv. door bepaalde onderdelen te vervangen of opnieuw aan te leggen. U ontvangt naderhand een reiskostenvergoeding; gebaseerd op de heenreis x € 0,20 p.km. wordt er als geste van coulance maximaal € 15 vergoed en bij maximaal twee afzonderlijke keren voor hetzelfde contract. Let op: de reiskostenvergoeding wordt alleen toegekend, wanneer (door PI-nl) wordt vastgesteld, dat het een fabrieksfout c.q. materiaalfout, of montagefout van PI-nl betreft. Reparatie op locatie kan ook, maar dan worden de kosten (reisduur en afstand, zie punt 1e) aan u gefactureerd. Garantie is niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de koper van de set, niet aan het voertuig.
2h. Wanneer aangetoond is dat een door PI-nl bij u gemonteerde (of verkochte) set wel functioneert wanneer de auto op 'contact aan' staat, maar niet met 'motor aan', dan stellen we vast dat de set op zich goed functioneert, maar dat deze niet functioneert wanneer de auto te weinig of te veel stroom aflevert op de bedrading. Op zich is dit geen probleem, PI-nl kan dit oplossen door bijv. een stroomomvormer-set toe te passen. De bijkomende kosten voor deze en andere benodigde apparatuur en arbeid worden dan aan u doorberekend.
2i. De haaienvin-antenne vervangt een standaard antennestaaf of antennestaaf met signaalversterking. De ontvangst is dan vergelijkbaar. Test vooraf het bereik, door de antennestaaf te verwijderen en een lange spijker, schroevendraaier, of ijzeren pin in het schroefgat te steken, om te zien of er dan nog ontvangst is. Zo ja, dan is een haaienvin-antenne geschikt. Een geopende standaard-set mag op eigen kosten geretourneerd worden (mits schadevrij materiaal en verpakking), maar een gebruikte c.q. geplakte haaienvin-antenne-set (en/of gespoten set) niet.

LET OP: informatie op deze website is altijd de meest actuele en geldende informatie.

 

home keuzehulp

informatie

afspraak
foto's garantie werkwijze FAQ
nieuws contact recensies links
obd uitdeuken dode hoek

webshop